Μέτρα Ποιότητας για τον Επαγγελματικό Προσανατολισμό (ΕΠ) ατόμων που Αναζητούν Εργασία σε Επίπεδο Ομάδας

Αρχική Σελίδα
Έκθεση Σύνθεσης
Κριτήρια Ποιότητας
Εταίροι
Εκδηλώσεις
Επικοινωνία
Συναντήσεις Εργασίας
Αξιολόγηση
E-Library
E-Learning
Εσωτερικός Χώρος
abif
abif
abif

GuideMe! Μέτρα Ποιότητας για τον Επαγγελματικό Προσανατολισμό (ΕΠ) ατόμων που Αναζητούν Εργασία σε Επίπεδο Ομάδας


Το Έργο GuideMe! είναι ένα Έργο μεταφοράς τεχνογνωσίας, στο πλαίσιο των προγραμμάτων “Leonardo da Vinci Project” της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Ο στόχος του είναι να επεκτείνει τις ήδη αναπτυγμένες οδηγίες ποιότητας και να αναπτύξει ένα πρόγραμμα βελτίωσης των μέτρων ΕΠ-στο πλαίσιο του προηγούμενου προγράμματος QUINORA- σε «νέες» χώρες. Με τον τρόπο αυτό, θα θεμελιωθούν κοινά ευρωπαϊκά κριτήρια ποιότητας για τον ΕΠ και θα εφαρμοστούν σε νέες χώρες εταίρους (Τουρκία, Ελλάδα, Βουλγαρία, Λιθουανία και Πολωνία).

Στο πλαίσιο της διεθνοποίησης του Επαγγελματικού Προσανατολισμού των ατόμων που αναζητούν εργασία, οι οδηγίες ποιότητας και η Ευρωπαϊκή προοπτική του προηγούμενου προγράμματος QUINORA θα εδραιωθεί περαιτέρω.

Το Έργο (2005 – 2007, www.quinora.com) περιέχει 7 ενότητες ποιότητας και 23 συνολικά πεδία, που συμπληρώνονται με 48 βέλτιστες πρακτικές που μπορούν να εφαρμοστούν στην Ευρώπη.

Το GuideMe! θα μεταφερθεί στις νέες χώρες εταίρους με επιπλέον μεταφρασμένο υλικό στις νέες γλώσσες, και 16 επιπρόσθετες βέλτιστες πρακτικές σε επίπεδο χώρας.

Σε κάθε χώρα το Πρόγραμμα θα συζητηθεί σε τέσσερα εργαστήρια με μάνατζερ που κατευθύνουν επιμορφωτικές δραστηριότητες ΕΠ σε ινστιτούτα επιμόρφωσης, με διαμορφωτές πολιτικών της αγοράς εργασίας και της εκπαίδευσης (πχ φορείς απασχόλησης σε χώρες της ΕΕ) καθώς επίσης και επιμορφωτές μέτρων ΕΠ.